KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT

Thứ sáu - 24/04/2015 14:38
  UBND XÃ LIÊN MINH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LIÊN MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           
          Số:  04/KH-TMN                                                  Liên Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2014
 
                                                      KẾ HOẠCH
                   Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014.
 
- Thực hiện Báo cáo số 01/BC-PCBL ngày 10/06/2014 của Ủy ban nhân dân xã Liên Minh về Tổng kết công tác phòng chống lụt, bão – GNTT năm 2013 và Nhiệm vụ phòng chống lụt, bão GNTT năm 2014
- Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ đến mức thấp nhất do lụt, bão và thiên tai gây ra trong năm 2014, trường MN Liên Minh đã xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 như sau :
I. Mục đích:
- Công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai được xác định trên cơ sở phòng ngừa là chủ yếu, nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học do bão, lũ, thiên tai gây ra, góp phần ổn định trường lớp, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014-2015.
II. Yêu cầu:
- Nhà trường thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng; phân công CBGVNV trực trường để có thể tiếp nhận, xử lí các công văn phòng chống bão lụt, thiên tai của Ban chỉ đạo các cấp, kịp thời có phương án phòng chống lụt, bão, thiên tai.
- Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 do Hiệu trưởng là trưởng ban, đồng thời là thành viên của Ban phòng chống lụt bão của xã.
- CBGVNV nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của chính quyền, các cơ quan chức năng trong trường hợp có lụt, bão và thiên tai. Đồng thời tích cực tham gia công tác khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai gây ra.
- Duy trì tốt khâu thông tin liên lạc đến Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND xã   trong trường hợp có thiên tai.
III. Phương châm:
- Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ; Ba sẵn sàng: Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.
IV. Nội dung:
- Công tác triển khai trước khí có lũ, bão:
Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2011 do Hiệu trưởng là trưởng ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Triển khai kế hoạch đến từng CBGVNV.
2. Tổ chức kiếm tra, sắp xếp, bảo quản cơ sở vật chất:
- Tiến hành kiểm tra mái, cửa phòng học và các cơ sở vạt chất khác của trường.
- Để các trang thiết bị, sách vở, hồ sơ … lên bệ cao, tủ ni lông lên các trang thiết bị, sách vở, hồ sơ … đề phòng trường bị tốc mái.
- Xây dựng kế hoạch tu sửa trường lớp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong mùa mưa bão. Nếu xét thấy trường hợp không đủ an toàn, hiệu trưởng chủ động quyết định phương án xử lí rồi báo với lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo sau.
- Có kế hoạch cho nhân dân trú ẩn tại trường trong trường hợp xảy ra thiên tai, nhưng nhà trường có kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.
V. Tổ chức thực hiện
- Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 xây dựng kế hoạch và tiến hành công tác phòng, chống lụt, bão trong trường.
- Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai phân công trực 24/24 giờ trong những ngày dự báo có bão lụt, cùng theo dõi chỉ đạo khi có thiên tai bão lụt và báo cáo tình hình về Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai ngành Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại         .
- Trên cơ sở diễn biến của bão, lụt, thiên tai, nhà trường chủ động phối hợp với sự chỉ đạo của địa phương để có phương án phòng, chống thích hợp với phương châm 4 tại chỗ. Tùy trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc giữ học sinh tại trường nếu nguy cơ bão lụt đe dọa tính mạng học sinh trên đường về nhà và báo cáo khẩn đến chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố. Sau bão, lụt cần có kế hoạch dạy bù để đủ chương trình cho học sinh.
- Báo cáo nhanh tình hình sau bão, lụt, thiên tai về Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND xã để tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo.
 
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 của trường MN Liên Minh. CBGVNV và học sinh của nhà trường có nhiệm vụ thực hiện.
 
Nơi nhận :                                                                       
- Phòng GD&ĐT (B/C).                                                        Hiệu trưởng
- UBND xã (B/C)
- CBGVNV (t/h).
- VP (lưu)
 
 
Phan Thị Kim Hoa
  UBND XÃ LIÊN MINH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LIÊN MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          
          Số: 02/QĐ-TMN                                                    Liên Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2014
 
                                                      QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014.
 
Căn cứ điều 20 - Điều lệ trường Mầm non Ban hành theo Quyết định số 14 ngaỳ 07/04/2008 và Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;
- Thực hiện  nhiệm vụ về phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014.
- Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ đến mức thấp nhất do lụt, bão và thiên tai gây ra trong năm 2014,
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 gồm các ông (bà) có tên và giữ chức vụ như sau (Có danh sách kèm theo).
Điều 2: Các ông (bà) có tên trong Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014có nhiệm vụ thực hiện xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai xã Liên Minh.
Điều 3: Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
 
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Ban Chỉ huy PGD&ĐT (B/c)
- Các ông (bà) có tên tại điều 1 (t/h)
- Lưu: VP.  
 
 
                                                                                                 
                                                                                            Phan Thị Kim Hoa
 
 
 
 
 
 
  UBND XÃ LIÊN MINH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LIÊN MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          
                                                                                     Liên Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2014
 
DANH SÁCH
BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO
VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRƯỜNG MẦM NON LIÊN MINH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TMN ngày 08 tháng 09 năm 2014)
 
STT Họ và tên Chức vụ Giữ nhiệm vụ
01 Phan Thị Kim Hoa Hiệu trưởng Trưởng ban
02 Phạm Thị Thiệp Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban
03 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên, TTCM Thành viên
04 Cao Thị Kính GV, Bí thư đoàn trường Thành viên
05 Cao Văn Lượng Bảo vệ Thành viên
06 Bùi Hải Hằng Giáo viên Thành viên
07 Phan Thị Kim Anh Giáo viên Thành viên
08 Phan Thị Thu Hương Giáo viên Thành viên
09 Nguyễn Thị Xuân Thảo Giáo viên Thành viên
10 Trần Thị Hoài Lê Cô nuôi Thành viên
11 Trần Thị Nhung Y tế Thành viên
12 Lưu Thị Hà Kế toán Thành viên
 
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                      Phan Thị Kim Hoa
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay288
  • Tháng hiện tại14,581
  • Tổng lượt truy cập1,494,753
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây