KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP GDMNTE5T 2015

Thứ sáu - 24/04/2015 14:31
UBND XÃ LIÊN MINH                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO PCGD                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
    
   Số:07/KH- BCĐ                                                                                                                                                                                                                                            Liên Minh, ngày    tháng 10 năm 2014
                                                                         
KẾ HOẠCH
PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON TRẺ NĂM TUỔI NĂM HỌC 2014 - 2015
 
- Căn cứ Quyết định số 245/QĐ - UBND ngày 17/02/2011 của UBND huyện Phê duyệt Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.
- Căn cứ Quyết định số 10 /QĐ - UBND ngày 15/03/2011 của UBND xã phê duyệt kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi giai đoạn 2011-2015.
- Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ bậc học mầm non năm học 2014 - 2015, xã Liên Minh xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi năm 2015.
          I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
Liên Minh là một xã thuộc vùng ngoài đê La Giang, thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt dân số có 5426 người, trong đó thiên chúa giáo chiếm 50%, với tổng diện tích là 573,58 ha. Xã được nhập thành 4 thôn; có một trường THCS, một trường Tiểu học và một trường Mầm non. Nhân dân Liên Minh có truyền thống cần cù lao động. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể xác định bậc học Mầm Non là bậc học quan trọng làm nền tảng cho các cấp học tiếp theo
1. Thuận lợi:
-  Được sự quan tâm, giúp đỡ chỉ đạo trực tiếp của ban chỉ đạo phổ cập Huyện Đức Thọ các cấp, ngành đoàn thể các bậc phụ huynh quan tâm, chăm lo cho phong trào giáo dục mầm non xã nhà
-  Có cán bộ, giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 66,7% có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chính trị vững vàng.
2.  Khó khăn:
-   C«ng t¸c huy động trẻ nhµ trÎ khó khăn
-   Vận động nguồn kinh phí cho công tác phổ cập khó khăn
-  Cơ sỡ vật chất, trang thiết bị dạy học trường hằng năm bị thiên tai lũ lụt nhanh xuống cấp, hư hỏng
3. Tình hình về giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
+  Học sinh : Tổng số trẻ ( Điều tra: 313)
- Số trẻ 5 tuổi : 55/55;      Tỷ lệ : 100%
- Tổng số nhóm lớp : 8
- Trong đó lớp 5 tuổi: 2
- Tổng số trẻ ăn bán trú : 188
- Trong đó số trẻ 5 tuổi bán trú : 55
- Số lớp 5 tuổi bán trú : 2
+  Tổng số Cán bộ, Giáo viên, nhân viên toàn trường : 18 người
Giáo viên : 11
-  Trình độ đào tạo: ĐH: 2         CĐ: 6 ;   TC: 3
-  Trình độ giáo viên 5 tuổi :   ĐH : 1 ; CĐ: 2;
Cơ sở vật chất, trang thiết bị :
-  Tổng số phòng học : 8 (Trong đó phòng 5 tuổi : 2, phòng bán kiên cố)
4. Chế độ giáo viên ngoài biên chế: đảm bảo theo thang bảng lương giáo viên mầm non.
II. MỤC TIÊU:
1. Tập trung Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là các lớp  năm tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 10 %, thể thấp còi dưới  9 %, tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 90% trở lên, các cháu 5 tuổi được tiếp cận với chương trình giáo dục mầm non mới một cách hiệu quả, chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ vào học lớp một.
2. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, 100 % giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 75 % giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, riêng giáo viên dạy lớp năm tuổi đạt trình độ đào tạo trên chuẩn 100%.
- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt 80% xếp loại khá trở lên  riêng giáo viên dạy lớp năm tuổi 100 % xếp loại khá trở lên.
3. Tập trung tuyên truyền vận động trẻ nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi đến trường mầm non để tăng tỉ lệ huy động, phấn đấu năm học 2014 - 2015 huy động mẫu giáo đạt 95%, nhà trẻ đạt 30%.
100% trẻ đến trường được tổ chức ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có chất lượng.
100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ ngày thực hiện chương trình giáo dục mầm non đạt kết quả.
4. Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các lớp 5 tuổi theo quy định tại Thông tư số 02/2010/ TT- BGDĐT ngày 11/2/2010, bổ sung trang bị bộ thiết bị tối thiểu cho nhóm trẻ và  các lớp 4 tuổi, 3 tuổi.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm học 2013 - 2014.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCGDMNNT THỜI GIAN TỚI
1. Phương hướng chung:
Giữ vững và nâng chuẩn kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi năm học 2013 -2014, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo  phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.
Nâng cao nhận thức mặt bằng dân trí địa phương để làm nền tảng cho việc đào tào nhân lực, nhằm giúp người dân tiếp cận khoa học công nghệ, phát triển kinh tế.
2. Phương hướng cụ thể:
Phát huy hiệu quả và chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo PCGDTMNNT cấp xã, thực hiện công tác điều tra trẻ ở các độ tuổi chính xác, cập nhật số liệu phổ cập vào phần mềm, thực hiện tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ( PCGDMNTNT ) qua các cuộc họp mặt trận đoàn thể, phụ nữ, giao ban ở cấp xã, các cuộc họp ở thôn xóm, đài phát thanh xã để tuyên truyền, xây dựng góc tuyên truyền về PCGDMNTNT tại nhà trường, từ đó để huy động các nguồn lực để đạt vững chắc các điều kiện, tiêu chuẩn PCGDMNTNT.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất,  bổ sung trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp.
Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt của trẻ, chương trình GDMN tại trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường 100%  từ nhà trẻ đến mẫu giáo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có chất lượng, huy động trẻ ra lớp ở các độ tuổi đạt chỉ tiêu.
Tham mưu nâng chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, kế toán, nuôi dưỡng để đảm bảo theo quy định. Phấn đấu cuối năm 2014 đạt chuẩn vững chắc phổ cập giáo dục  mầm non cho trẻ năm tuổi.
IV.CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Tổ chức tốt ngày tựu trường đón nhận trẻ vào trường tập văn nghệ, duyệt đội hình, trang trí băng cờ khẩu hiệu đẹp chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường khai giảng năm học mới ngày 5/9.
- Phối hợp với các đoàn thể, chi đoàn thanh niên, phụ nữ tuyên truyền với các bậc phụ huynh sự cần thiết và tầm quan trọng trong chăm sóc nuôi dạy trẻ ở trường mầm non.
- Làm tốt công tác điều tra đến từng hộ gia đinh có con, cháu trong độ tuổi mầm non đưa trẻ ra lớp.
2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong một ngày của trẻ, các hoạt động học chơi, ăn ngủ, giáo dục vệ sinh cá nhân trẻ được các giáo viên thực hiện nghiêm túc đúng giờ giấc đảm bảo an toàn và có chất lượng.
Thực hiện tốt chương trình GDMN, tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường 100% từ nhà trẻ đến mẫu giáo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có chất lượng. 
- Huy động 100% trẻ năm tuổi trong toàn xã đến lớp mẫu giáo để thực hiện chăm sóc giáo dục 2 buổi /ngày, duy trì và giữ vững số trẻ 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi đến trường mầm non đạt chỉ tiêu, Phấn đấu năm học 2014 - 2015, huy động trẻ 5 tuổi đạt 100%, trẻ 3 - 4 tuổi đạt tỉ lệ 90 %,  trẻ 2 tuổi đạt  và 30 %, tỉ lệ chuyên cần đạt 93 % trở lên đối với cháu 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ 4 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi, 87 % trở lên trẻ phát triển đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển. 80% trẻ khuyết tật được học hòa nhập được đánh giá.
- Thực hiện chế độ quy chế chuyên môn, giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn giáo viên theo dõi tình trạng sức khỏe trẻ đầu năm học, theo dõi trẻ hàng tháng đối với trẻ bị suy dinh dưỡng để có biện pháp phối hợp với phụ huynh xây dựng chế độ ăn hợp lý, nhằm nâng tỉ lệ trẻ được phục hồi suy dinh dưỡng trong nhà trường, phấn đấu giảm số trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi ) ít nhất 3 %, thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ít nhất 2% so với đầu năm học. Thường xuyên quan tâm giúp đỡ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật và cháu 5 tuổi có dấu hiệu chậm phát triển về trí tuệ thống nhất với phụ huynh để có biện pháp giáo dục can thiệp, tạo điều kiện để trẻ được hòa nhập tốt nhất. thường xuyên rèn kỷ năng vệ sinh cá nhân trẻ, phòng chống và ngăn chặn các loại dịch bệnh không cho lây lan.
3. Xây dựng đội ngũ giáo viên đứng lớp:
Tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ công tác phổ cập GDMN, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho giáo viên và cán bộ quản lý để thực hiện tốt chương trình GDMN. Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non khách quan, chính xác.
Tổ chức tập huấn cho giáo viên mẫu giáo lớn về công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi.
Thường xuyên vận động giáo viên tu dưỡng đạo đức nhà giáo, tự học tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Vận dụng kiến thức chuyên môn của chương trình giáo dục mầm non mới vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ, lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục cá nhân, giáo dục kỷ năng sống cho trẻ vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
Phân công giáo viên có năng lực dạy lớp 5 tuổi.
4. Xây dựng cơ sở vật chất:
Xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động đóng góp ủng hộ từ các bậc phu huynh, sự đầu tư của địa phương để tập trung xây dựng, tu sửa bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ cho trẻ năm tuổi nhằm thực hiện có chất lượng chương trình GDMN đạt hiệu quả cao.
5. Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo PCGD.
- Tham mưu với Đảng ủy ra nghị quyết tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi năm học 2014 - 2015, tổ chức họp ban chỉ đạo theo định kỳ để đánh giá một số đạt được và tồn tại để có giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban, xây dựng kế hoạch PCGDMNNT cụ thể chi tiết trong năm học, huy động sự tham gia về nhân lực tài lực của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia về công tác PCGDMNNT, giáo viên điều tra theo hộ gia đình chính xác, phối hợp với Trường THCS nhập dữ liệu trẻ vào phần mềm phổ cập.
6. Công tác xã hội hóa giáo duc.
- Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện xã hội hoá giáo kêu gọi sự đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cá nhân, các bậc phụ huynh ủng hộ để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các lớp 5 tuổi xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, quan tâm giúp đỡ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, tuyên truyền với phụ huynh phối hợp với nhà trường để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt kết quả cao, tổ chức tốt công tác cho trẻ ăn bán trú tại trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với ban nghành đoàn thể huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100%, tỉ lệ trẻ đi học chuyên cần 98 %, hạ tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 10 %.
7. Xây dựng hồ sơ phổ cập giáo dục:
- Tổ chức tập huấn cho các giáo viên mầm non về nghiệp vụ phổ cập các ghi trên phiếu phiếu điều tra, nhập dữ liệu vào phần mềm phổ cập, lưu giữ hồ sơ phổ cập hàng năm đầy đủ.
* Chỉ tiêu phấn đấu năm 2015.
a. Công tác huy động:
- Huy động số trẻ 5 tuổi ra lớp đạt tỉ l00 %.
- Số trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ ngày: đạt tỉ lệ 100 %.
b. Hiệu quả:
- Tỉ lệ chuyên cần của trẻ đạt 96 %
- Số trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi: < 10 %
c. Xây dựng đội ngũ giáo viên:
- Giáo viên trực tiếp dạy lớp 5 tuổi: 4
- Giáo viên đạt trình độ chuẩn 4/4: tỉ lệ: 100 %.
- Giáo viên trên chuẩn 4/4, tỉ lệ: 100 %
8. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, bảo đảm cho các lớp mầm non năm tuổi.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động đóng góp ủng hộ từ các bậc phu huynh, sự đầu tư của địa phương để tập trung xây dựng, tu sửa bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ cho trẻ năm tuổi nhằm thực hiện có chất lượng chương trình GDMN đạt hiệu quả cao.
- Nhà trường thực hiện tốt các quy định về vệ sinh trường học, đủ ánh sáng, có cây xanh, bóng mát, thực hiện tốt việc trang trí lớp theo chủ đề chủ điểm.
- Phấn đấu hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi xã Liên Minh vào tháng 4 năm 2015./.
 

Nơi nhận                                                                          
- Trường mầm non;                                                                                     
- TT đảng ủy; HĐND xã;                                                                                             
- Đ/c Chủ tich; các P.CT UBND xã;
- MTTQ xã; Hội LHPN xã;                                                             
- Ban TC-KH;
- Lưu VP
TM. BCĐ PHỔ CẬP
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
HT TRƯỜNG MẦM NON
Phan Thị Kim Hoa
                                                                                              
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay273
  • Tháng hiện tại14,566
  • Tổng lượt truy cập1,494,738
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây